Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL TrojmiejskieSmaki.pl

Data utworzenia: 22.11.2016

I Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem  i Administratorem portalu TrojmiejskieSmaki.pl jest:

FHU TEES Beata Szlachcikowska
ul. Lubczykowa 10/21
81-589 Gdynia
NIP: 586-202-58-68

II Realizacja zamówienia

2.1 Działalność portalu TrojmiejskieSmaki.pl polega na przyjmowaniu od Klientów zamówień na dania oferowane przez restauracje współpracujące z portalem TrojmiejskieSmaki.pl, których oferta jest zamieszczona w portalu TrojmiejskieSmaki.pl, a w następnej kolejności przekazywanie tych zamówień do restauracji współpracujących i ostatecznie dostarczanie klientom przygotowanych przez restauracje współpracujące zamówień pod wskazany przez Klientów adres.

Klientami portalu TrojmiejskieSmaki.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W razie złożenia zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Właściciel portalu TrojmiejskieSmaki.pl ma prawo do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.

2.2 Klienci mają możliwość składania zamówień w wybrany przez siebie, z poniżej wskazanych, sposób:
a) drogą telefoniczną pod numerem wskazanym w portalu TrojmiejskieSmaki.pl,
b) drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego w portalu TrojmiejskieSmaki.pl
c) drogą elektroniczną za pośrednictwem panelu klienta, do którego Klienci uzyskują dostęp po utworzeniu konta użytkownika w portalu TrojmiejskieSmaki.pl

2.3 W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów, wskazuje adres dostawy, imię, numer telefonu, adres e-mail oraz akceptacje wartości zamówienia.

2.4 Restauracja Partnerska ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszone przez Restaurację Partnerską w portalu TrojmiejskieSmaki.pl, w szczególności dotyczące opisu Restauracji Partnerskiej, menu Restauracji Partnerskiej, skład proponowanych potraw, informacje o zgodności danej potrawy z zaleceniami diety Klienta itp.

2.5 Zamówienia można składać codziennie w godzinach od 12 do 22, jednakże poszczególne restauracje mogą pracować w innych dniach i godzinach, na co Właściciel portalu TrojmiejskieSmaki.pl nie ma wpływu. Zamówienie złożone poza godzinami pracy konkretnej restauracji nie będzie mogło być zrealizowane o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

2.6 Klient składa zamówienie w portalu TrojmiejskieSmaki.pl w wybrany przez siebie, ze wskazanych w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu, sposób. 
W wypadku złożenia przez Klienta zamówienia drogą elektroniczną, tj. w sposób wskazany w pkt. 2.2 lit. b) i lit c) niniejszego regulaminu, Klient po złożeniu zamówienia otrzyma podsumowanie zamówienia, które zostanie przesłane na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail.
W wypadku złożenia przez Klienta zamówienia droga telefoniczną, tj. w sposób wskazany w pkt. 2.2 lit. a) niniejszego regulaminu, Klient, po przekazaniu przez portal TrojmiejskieSmaki.pl zamówienia do Restauracji Partnerskiej, zostanie powiadomiony telefonicznie o przyjęciu tego zamówienia i jednocześnie zostanie potwierdzony fakt złożenia zamówienia, skład zamówienia i dane Klienta.
Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje.

2.7 Restauracja Partnerska po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przygotowuje zamówione potrawy, które następnie są odbierane i dostarczane do Klienta przez kierowcę portalu TrojmiejskieSmaki.pl na adres wskazany przez Klienta w prawidłowo złożonym zamówieniu, dokładając wszelkich starań by termin realizacji był możliwie zgodny z terminem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

2.8 Zamówienie dań z więcej niż jednej Restauracji Partnerskiej powoduje doliczenie do rachunku kwoty 5 zł za każde rozszerzenie zamówienia o zamówienie z dodatkowej Restauracji Partnerskiej.

2.9 Minimalna kwota zamówienia i koszt dostawy uzależniony jest od położenia miejsca do którego ma być dostarczone zamówienie. Obszary (strefy), do których dostarczane są zamówienia zostaną wskazane w portalu TrojmiejskieSmaki.pl wraz z oznaczeniem kosztów dostawy i kwoty minimalnego zamówienia, której przekroczenie będzie wymagane do uzyskania możliwości złożenia zamówienia do konkretnej strefy.

2.10 Właściciel portalu TrojmiejskieSmaki.pl oświadcza, że z uwagi na możliwe wystąpienie różnych czynników zewnętrznych, takich jak utrudnienia w ruchu, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp., faktyczny czas realizacji zamówienia może być inny niż termin wskazany przy potwierdzeniu zamówienia lub w warunkach dostawy zamieszczonych w portalu TrojmiejskieSmaki.pl
Faktyczny czas zamówienia może zostać wydłużony także z powodu wystąpienia ponadprzeciętnej liczby zamówień w portalu TrojmiejskieSmaki.pl lub w Restauracjach Partnerskich – dotyczy to także okresów zwiększonej liczby zamówień Klientów bezpośrednio wizytujących w Restauracjach Partnerskich (zwiększony ruch w Restauracjach Partnerskich).

2.11 O wszelkich przedłużeniach czasu realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą telefoniczną niezwłocznie po powzięciu przez portal TrojmiejskieSmaki.pl informacji o przedłużeniu czasu realizacji zamówienia. Portal TrojmiejskieSmaki.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w portalu TrojmiejskieSmaki.pl ogólnej informacji o możliwości przedłużenia czasu realizacji każdego zamówienia w okresach, w których wystąpi ponadprzeciętna liczba zamówień w portalu TrojmiejskieSmaki.pl lub Restauracjach Partnerskich.

2.12 W momencie dostawy kierowca wręczy wraz z zamówionymi produktami rachunek z kwotą zamówienia wraz z doliczonym kosztem dowozu (koszt dowozu zawarty jest w Warunkach Dostawy).

III Uprawnienia TrojmiejskieSmaki.pl i Restauracji Partnerskiej

3.1 Administrator portalu TrojmiejskieSmaki.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości składania zamówień dla konkretnego użytkownika – dotyczy to w szczególności użytkownika, który wcześniej nie odebrał złożonego przez siebie zamówienia.

3.2 TrojmiejskieSmaki.pl i Restauracja Partnerska zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

3.3 TrojmiejskieSmaki.pl i Restauracja Partnerska zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z ważnych dla siebie powodów. Informacja o ewentualnej odmowie nastąpi telefonicznie lub zostanie wyświetlona w komunikacie umieszczonym w portalu TrojmiejskieSmaki.pl.

3.4 Klienci zobowiązani są do potwierdzenia zamówień złożonych telefonicznie – tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez konsultanta TrojmiejskieSmaki.pl zostają przyjęte do realizacji. W przypadku zamówień złożonych drogą elektroniczną reguła wskazana w zdaniu poprzedzającym nie obowiązuje - zamówienia złożone drogą elektroniczną nie będą potwierdzane, chyba, że czas ich realizacji znacząco się wydłuży.

3.5 TrojmiejskieSmaki.pl i Restauracja Partnerska zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych Klienta.

3.6 Restauracja Partnerska ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie czynności związane z przygotowaniem zamówienia, w szczególności takie jak sposób przygotowania potraw, skład przygotowanych potraw, jakość przygotowanych potraw i ich składników, rodzaj i jakość opakowań użytych do zapakowania dań dostarczanych do Klienta itp.

3.7 TrojmiejskieSmaki.pl i Restauracja Partnerska ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy którykolwiek z dostawców półproduktów wycofa produkty z obiegu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. nr 171, poz. 1225 ze zm.).

IV Reklamacje

4.1 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jedynie w momencie odbioru zamówienia od kierowcy.

V Zmiany Regulaminu

5.1 TrojmiejskieSmaki.pl w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług. Informacja o zmianie regulaminu wraz z terminem jej wprowadzenia zostanie zamieszczona w portalu TrojmiejskieSmaki.pl nie później niż 7 dni przed terminem jej wprowadzenia. Informacja wskazana w zdaniu poprzedzającym zostanie umieszczona w dziale aktualności w portalu TrojmiejskieSmaki.pl.

5.2 Każdy Klient, który korzysta z usług portalu TrojmiejskieSmaki.pl po wejściu w życie nowego Regulaminu akceptuje jednocześnie treść tego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmian w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług portalu TrojmiejskieSmaki.pl

VI Postanowienia Końcowe

6.1 Wszelkie spory pomiędzy Klientem a TrojmiejskieSmaki.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, a obowiązującym prawem jest prawo polskie.

6.2 Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6.3 Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony na stronie internetowej www.TrojmiejskieSmaki.pl.

6.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z dnia 2014.06.24, ze zm.).

Definicje pojęć:

  1. Portal internetowy TrojmiejskieSmaki.pl – to system służący do zamawiania jedzenia w Restauracjach Partnerskich przez Internet lub telefon.
  2. Restauracja Partnerska – to osoba fizyczna lub prawna prowadzące działalność gospodarczą w formie lokalu gastronomicznego i realizująca zamówienia Klientów składane poprzez system TrojmiejskieSmaki.pl
  3. Produkt – dania oraz dodatki, które można zamówić poprzez portal internetowy TrojmiejskieSmaki.pl w Restauracjach Partnerskich.
  4. Klient – każdy kto dokonuje zakupu poprzez portal TrojmiejskieSmaki.pl
  5. Regulamin – zbiór postanowień w zakresie dokonywania zamówień poprzez portal internetowy TrojmiejskieSmaki.pl


Pobierz regulamin

Zamówione dania:
Koszt zamówienia: